Rozprávočka moja naj

Občianske združenie J.D - Galéria J.L

Rozprávočka moja naj 2019

Vráťme sa do rozprávky
,,Rozprávočka moja naj 2019“ – 4. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

V dnešnom pretechnizovanom svete, vo svete tzv. sociálnych sietí, vráťme sa, a hlavne naše deti do krásnych čias rozprávok, do čias kráľov a princezien, do čias zlých drakov, do víťazstva dobra nad zlom.
Naše občianske združenie organizuje v šk.roku 2018/2019 IV. ročník detskej výtvarnej súťaže pod názvom ,,Rozprávočka moja naj.“ Kým v prvom ročníku nám došlo od detí skoro 100 prác, v druhom to už bolo cez 150 už aj s medzinárodnou účasťou. V roku 2018 sa súťaže zúčastnilo rekordne 981 detí z celého Slovenska aj všetkých okolitých štátov.  Ambíciou organizátorov v roku 2019 je zapojiť do súťaže celé Európu.

Cieľom súťaže je:
-podpora detských výtvarných talentov
-udržiavanie čitateľskej gramotnosti
-rozvíjať vzťah k literatúre prostredníctvom prečítaného textu
– vzbudiť záujem výtvarne vyjadriť zážitok z prečítaného textu

Cieľová skupina
1. ) deti MŠ
2.) 1. aj 2. stupeň ZŠ

Technika  – ľubovoľná
Formát – ľubovoľný /nie priestorové práce/
Termín zaslania – do 15.4. 2019

Adresa: OZ   J.D.Galéria J.L., Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov, Slovensko

Vyhodnotenie: do 31.mája 2019

Komisia:
Nezávislí členovia z jednotlivých oblastí kultúry a školstva a zástupcovia detí
Slávnostné vyhlásenie víťazov: Do 30. júna 2019
Víťazi jednotlivých kategórii budú pozvaní v sprievode svojho rodiča alebo vyučujúceho na slávnostné odovzdávanie cien. Výsledok bude uverejnený do 15.júna na facebook-ovej stránke J.D. Galéria J.L.
V Prešove, 6.9.2018                                    PhDr. Janette Langová, MBA –          
                                                                  predsedníčka  OZ J.D. – Galéria J.L                 J.D. Galéria J.L, Hviezdoslavova 7, Prešov  IČ0: 423 85661Let’s go back to the fairy tale

„The little fairy tale –My the loveliest 2019“ – 4 th Year of Children’s Art Contest

In today’s pre-technological world, social networks, let us return, and especially our children, to the beautiful times of the fairy tales, to the time of the kings and princesses, to the time of the evil dragons, to the victory of good over the evil. Our civic association organizes this year III. The annual children’s art contest titled „My Decorations“.
While in the first year we saw nearly 100 work from children, in the second it was over 150 already with international participation. But in 2018 it was record because we got 981 beautiful pictures from Slovakia and all of neighboring countries. The ambition of the organizers in 2019 is to involve all Europa in the competition.

The aim of the competition is:
-Support of children’s art talents
– maintaining reading literacy
-To develop a relationship to literature through reading text
– To raise the interest in expressing the experience of the reading text in an art form

Target group – Children from 3 years old – 15 years old

Technique: – Arbitrary , Size – Arbitrary- / no spatial work /

Deadline: Until 15 April 2019

Address: OZ J.D. Galéria J.L., Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov, Slovakia

Evaluation: Until 31 May 2019

Commission:
Independent members from different areas of culture and education and children’s representatives
Victory ceremony: Until 30 June 2019
Winners of each category will be invited by their parent or teacher for a festive prize.
The result will be published by June 15 at the Facebook page of J.D. Gallery J.L.
In Prešov, September 2018                                   PhDr. Janette Langová, MBA –